Γενικοί Όροι συμμετοχής σε οργανωμένες εκδρομές

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ

Παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά τους παρακάτω Γενικούς Όρους Συμμετοχής, οι οποίοι συνιστούν αναπόσπαστο μέρος της συμμετοχής σας σε οργανωμένη εκδρομή, καθώς και τις τυχόν ειδικότερες πληροφορίες και τυχόν άλλες συστάσεις που σας δίδονται, πριν δηλώσετε συμμετοχή σε κάποια από τις οργανωμένες εκδρομές μας. Η συμμετοχή σε οποιαδήποτε οργανωμένη εκδρομή της Wildlife Explorers, προϋποθέτει την προσεκτική μελέτη του συγκεκριμένου προγράμματος και σημαίνει την ανεπιφύλακτη αποδοχή από εσάς των Γενικών Όρων Συμμετοχής.

Στους Γενικούς Όρους Συμμετοχής αναφέρονται γενικές πληροφορίες, καθώς και τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις της Wildlife Explorers και του συμμετέχοντος στην οργανωμένη εκδρομή, ενώ όσον αφορά στις ειδικές πληροφορίες (προορισμούς, τιμές, ημέρες και ώρες αναχώρησης και επιστροφής, μέσα μεταφοράς, καταλύματα, επισκέψεις κτλ.), που αφορούν στην κάθε οργανωμένη εκδρομή, οφείλετε να συμβουλεύεστε το εκάστοτε ισχύον πρόγραμμα και τον σχετικό τιμοκατάλογο. Τα προγράμματα των ταξιδιών ισχύουν για την περίοδο που αναγράφεται στα σχετικά έντυπα ή στον Ιστότοπο (όπου αναφέρονται και τυχόν αλλαγές, διορθώσεις και πληροφορίες για τα ταξίδια, που δεσμεύουν όλους τους ταξιδιώτες) και σε αδιαίρετο συνδυασμό με τον ισχύοντα τιμοκατάλογο.

1.  ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ

Η Εταιρεία μας, με την επωνυμία WILDLIFE EXPLORERS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε., με έδρα Π.Φάληρο, οδός Μιλτιάδου 7, αριθμό ΓΕΜΗ 152007308000 με τηλέφωνο επικοινωνίας  6945976766  και email  Wildlifexplorerstours@gmail.com, που στο εξής θα καλείται «Wildlife Explorers», είναι διοργανωτής θεματικών οργανωμένων εκδρομών.

Στο πλαίσιο αυτό, η Wildlife Explorers δεν αποτελεί τουριστικό γραφείο ή πρακτορείο ή άλλο τουριστικό οργανισμό, αλλά λειτουργεί ως μεσάζων μεταξύ τουριστικών γραφείων και των μεταφορικών μέσων (αεροπορικών εταιριών, εταιριών εκμίσθωσης οχημάτων, κλπ.), τουριστικών καταλυμάτων και λοιπών παρόχων υπηρεσιών με τελικό σκοπό την πώληση των οργανωμένων αυτών εκδρομών στον ταξιδιώτη/εκδρομέα.

2.  ΓΕΝΙΚΑ

Οι πληροφορίες, τα στοιχεία και οι συστάσεις που περιέχονται στους Γενικούς Όρους Συμμετοχής έχουν ελεγχθεί από την Wildlife Explorers, για την εγκυρότητα και την ακρίβειά τους, έχουν γενικό χαρακτήρα και ισχύουν ως έχουν, αν δεν αναφέρεται κάτι ειδικότερο ή διαφορετικό στο πρόγραμμα της κάθε οργανωμένης εκδρομής.

Τα προγράμματα, συμπεριλαμβανομένου του ισχύοντος κάθε φορά τιμοκαταλόγου, ισχύουν για την περίοδο που αναγράφεται σε αυτά. Οι πληροφορίες και τα στοιχεία των προγραμμάτων των ταξιδιών μπορεί να αλλάξουν, λόγω έκτακτων αλλαγών των συνθηκών. Στην περίπτωση αυτή, θα ειδοποιηθείτε άμεσα με τον πλέον πρόσφορο τρόπο και ως εκ τούτου θα πρέπει να διαθέτουμε όλα τα στοιχεία επικοινωνίας σας, για τη δήλωση και την ακρίβεια των οποίων εσείς φέρετε αποκλειστική ευθύνη.

Οποιεσδήποτε ειδικές επιθυμίες, ανάγκες ή απαιτήσεις σας, όσον αφορά στο ταξίδι σας, θα πρέπει να μας γνωστοποιούνται ρητά και ειδικά, μαζί με την δήλωση συμμετοχής σας σε οργανωμένη εκδρομή, προκειμένου να ελέγξουμε και να σας ενημερώσουμε είναι εφικτή η πραγματοποίησή τους.

3.  ΕΓΓΡΑΦΕΣ – ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ   

Οι εγγραφές γίνονται με την υποβολή δήλωσης συμμετοχής είτε μέσω του Ιστοτόπου, είτε μέσω των στοιχείων επικοινωνίας της Wildlife Explorers, με την προϋπόθεση (προκειμένου να δεσμευτούν θέσεις στην εκάστοτε οργανωμένη εκδρομή): 

1ον της πληρωμής της προβλεπόμενης κάθε φορά προκαταβολής ή ολόκληρου του ποσού, μετρητοίς, μέσω πιστωτικής/χρεωστικής ή προπληρωμένης κάρτας ή με έμβασμα προς την Wildlife Explorers, εντός 48 ωρών, και 

2ον της ανεπιφύλακτης αποδοχής και συμμόρφωσης με τους παρόντες Γενικούς Όρους.

Το δικαίωμα συμμετοχής στην οργανωμένη εκδρομή, εξασφαλίζει είκοσι (20) πλήρεις ημέρες πριν την αναχώρηση, εκτός αν ορίζεται διαφορετικό (μικρότερο ή μεγαλύτερο) διάστημα στις ειδικότερες πληροφορίες του προγράμματος κάθε οργανωμένης εκδρομής. Τυχόν μη εξόφληση του συνόλου της αξίας της εκδρομής στον προβλεπόμενο χρόνο, δίνει το δικαίωμα στην Wildlife Explorers να ακυρώσει την κράτηση και, ενδεχομένως, να απαιτήσει ακυρωτικά τέλη, σύμφωνα με τους όρους ακύρωσης που προβλέπονται στο παρόν.

Ο συμμετέχων, ο οποίος εκπροσωπεί την οικογένεια ή την ομάδα του, έχει την υποχρέωση να ενημερώσει όλους τους εκπροσωπούμενους από αυτόν συνταξιδιώτες του για τις λεπτομέρειες και τους όρους της οργανωμένης εκδρομής, συμπεριλαμβανομένου του πλήρους περιεχομένου των παρόντων Γενικών Όρων. Οι συμμετέχοντες μέσω τρίτου έχουν τις ίδιες υποχρεώσεις με τον εκπρόσωπο που τους ενέγραψε στην εκδρομή, η δε Wildlife Explorers θέτει στη διάθεσή τους κάθε σχετική πληροφορία, όποτε του ζητηθεί.  

Οι υπηρεσίες που θα σας παρασχεθούν σε κάθε οργανωμένη εκδρομή, καθώς και τα σχετικά κόστη, αναφέρονται λεπτομερώς στο ειδικό πρόγραμμα της κάθε οργανωμένης εκδρομής, το οποίο θα πρέπει να ελέγξετε και με το οποίο θα πρέπει να δηλώσετε τη συμφωνία σας. Η εκ μέρους της Wildlife Explorers παροχή υπηρεσιών αρχίζει και τελειώνει κατά τα στάδια της εκάστοτε οργανωμένης εκδρομής όπως προβλέπεται στο ειδικό πρόγραμμα αυτής. Η Wildlife Explorers διατηρεί το δικαίωμα αντικατάστασης των συνοδών/ αρχηγού είτε πριν είτε κατά τη διάρκεια οργανωμένης εκδρομής. Σε ορισμένες περιπτώσεις η συνοδεία πραγματοποιείται με τοπικούς συνεργάτες της Wildlife Explorers.

Έχετε το δικαίωμα να υπαναχωρήσετε από τη συμμετοχή σας σε οργανωμένη εκδρομή εντός προθεσμίας επτά (7) ημερών από την ημερομηνία που σας ενημερώσαμε για την κράτηση της θέσης και προβήκατε στην σχετική προκαταβολή.

H Wildlife Explorers δεν φέρει καμία ευθύνη για τις μέρες και ώρες λειτουργίας των αγορών, μουσείων, αρχαιολογικών χώρων και άλλων επισκέψιμων χώρων και αξιοθεάτων.

4.  ΤΙΜΕΣ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΩΝ ΕΚΔΡΟΜΩΝ – ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ ΚΛΠ.

Η αξία-τιμή των οργανωμένων εκδρομών αναφέρεται στο εκάστοτε ειδικό πρόγραμμα/πληροφορίες της κάθε οργανωμένης εκδρομής. Οι τιμές των οργανωμένων εκδρομών υπολογίζονται κατά την ημέρα που εκδίδεται το αντίστοιχο πρόγραμμα, με βάση τα κοστολόγια των υπηρεσιών κάθε ταξιδιού, το κόστος των καυσίμων ή άλλων πηγών ενέργειας, τους ισχύοντες ναύλους/επίναυλους, κάθε είδους φόρων ή τελών, την ισοτιμία ξένων νομισμάτων σε σχέση με το € (Ευρώ), καθώς και κάθε άλλο παράγοντα κόστους (π.χ. ελάχιστος αριθμός συμμετεχόντων κτλ.). Η Wildlife Explorers, αφού εξαντλήσει κάθε δυνατότητα πρόβλεψης, διατηρεί το δικαίωμα αναπροσαρμογής των τιμών, όταν οι πιο πάνω παράγοντες κόστους μεταβληθούν. Η τυχόν αναπροσαρμογή της τιμής θα κοινοποιηθεί, στο μέτρο του δυνατού, εγκαίρως στον συμμετέχοντα με σαφή, κατανοητό και ευδιάκριτο τρόπο.

Σε περίπτωση αύξησης της τιμής σε σημαντικό βαθμό για τους παραπάνω λόγους, ο συμμετέχων μπορεί να δηλώσει τη μη συμμετοχή του στην οργανωμένη εκδρομή χωρίς την καταβολή χρέωσης καταγγελίας και να του επιστραφεί το ακριβές ποσό  που έχει καταβάλει για τις παρεχόμενες από την Wildlife Explorers υπηρεσίες. Η δήλωση απόσυρσης της συμμετοχής ωστόσο ενδέχεται να μην συνεπάγεται και την επιστροφή ποσών που έχουν καταβληθεί έναντι εισιτηρίων ή/και διαμονής, ανάλογα με την εκάστοτε πολιτική των επιχειρήσεων μεταφορών ή/και των τουριστικών καταλυμάτων, για την οποία η Wildlife Explorers δεν φέρει ευθύνη.

Εάν ο συμμετέχων δηλώσει την απόσυρση της συμμετοχής του για τον ως άνω λόγο (αύξηση της τιμής σε σημαντικό βαθμό), δύναται να δεχθεί άλλο πακέτο ισοδύναμο. Υποχρέωση του συμμετέχοντος είναι να γνωστοποιήσει στην Wildlife Explorers, εγγράφως την όποια απόφασή του μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα, που όμως σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να υπερβαίνει τις [τρείς (3) ημέρες] από τη στιγμή που θα του κοινοποιηθεί η αύξηση της τιμής. Στην περίπτωση που ο συμμετέχων δεν απαντήσει εγγράφως εντός της παραπάνω προθεσμίας, η Wildlife Explorers θα ακυρώσει τη συμμετοχή του και θα του επιστρέψει τα ποσά που έχει καταβάλει (με την επιφύλαξη των ανωτέρω) χωρίς καμία άλλη υποχρέωση, λαμβάνοντας υπόψη τα σχετιζόμενα ακυρωτικά τέλη που αναφέρονται κατωτέρω.

Η Wildlife Explorers διατηρεί και το δικαίωμα, για ορισμένη χρονική περίοδο ή για περιορισμένο αριθμό θέσεων, να προπωλήσει θέσεις σε ευνοϊκότερες τιμές, με ειδικούς όρους ακυρωτικών τελών (πολιτική «Early Bird»). Υπό προϋποθέσεις, και ανάλογα με την σχετική οργανωμένη εκδρομή, ενδέχεται να ισχύουν και ευνοϊκότερες παιδικές χρεώσεις, ή χρεώσεις ως προς ειδικές κατηγορίες συμμετεχόντων.

Συνήθως στις τιμές δεν περιλαμβάνονται φόροι διαμονής και δημοτικοί φόροι, οι οποίοι θα χρεώνονται ξεχωριστά και θα βαρύνουν τους συμμετέχοντες.

5.  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ – ΕΥΘΥΝΕΣ ΤΗΣ WILDLIFE EXPLORERS

H Wildlife Explorers, έχει την υποχρέωση να συντονίσει και να εκτελέσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις οργανωμένες εκδρομές που διαθέτει. Όμως, έχοντας εξαντλήσει κάθε δυνατότητα πρόβλεψης και φροντίδας, δεν ευθύνεται για λανθασμένες ενέργειες και παραλείψεις τρίτων προσώπων και των συνεργατών τους, καθώς και για έκτακτες καταστάσεις, όπως ακυρώσεις, καθυστερήσεις ή αλλαγές δρομολογίων των διαφόρων μεταφορικών μέσων (αεροπλάνων, πλοίων, λεωφορείων, τρένων κλπ.) είτε σε περίπτωση αποκλεισμού (“εμπάργκο”) περιοχών εξ αιτίας τρομοκρατικών ενεργειών, απεργιών και άλλων αιτίων ανωτέρας βίας, συμπεριλαμβανομένων αποκλεισμών ή περιορισμών επιβαλλόμενων από αρχές οποιουδήποτε κράτους ή τρίτους για λόγους δημόσιας υγείας κλπ. Η Wildlife Explorers δεν μπορεί να προβλέψει ή να ελέγξει οποιεσδήποτε καθυστερήσεις ναυλωμένων πτήσεων ή και δρομολογημένων αεροπλάνων ή πλοίων για τεχνικούς ή μετεωρολογικούς ή άλλους λόγους, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά έκτακτων καιρικών φαινομένων, φυσικών καταστροφών κλπ. (και κατά συνέπεια δεν συνιστάται στους συμμετέχοντες να πρέπει να προγραμματίζουν σημαντικές προσωπικές δραστηριότητες ή να συνδυάζουν άλλες μετακινήσεις, τις ημέρες των αναχωρήσεων/αφίξεων, οι οποίες γίνονται σε κάθε περίπτωση με αποκλειστικά δική τους ευθύνη).

Τονίζεται ότι η Wildlife Explorers δεν είναι σε θέση να προβλέψει ή να ελέγξει περιστάσεις που είναι εκτός της σφαίρας επιρροής της και μπορεί να οδηγήσουν στη ματαίωση της οργανωμένης εκδρομής ή σε ζημίες που οφείλονται σε μη εκτέλεση ή πλημμελή εκτέλεση των συμφωνημένων υπηρεσιών. Χαρακτηριστικά παραδείγματα τέτοιων περιπτώσεων είναι: απεργίες, ατυχήματα, ασθένειες, πανδημίες, επιδημίες, οργανικές διαταραχές λόγω τοπικών συνθηκών, υψομέτρου, κλίματος, λόγω γευμάτων που δεν περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα της εκάστοτε εκδρομής ή λόγω ανεπαρκών συνθηκών υγιεινής από εξωγενείς παράγοντες, τραυματισμοί ή κακουχίες λόγω πολέμου, πραξικοπημάτων, τρομοκρατικών ενεργειών, αεροπειρατειών, σεισμών, καιρικών συνθηκών, πυρκαγιών, επιδημιών, τοξικών μολύνσεων και οποιαδήποτε άλλη κατάσταση ανάγκης ή ανωτέρας βίας. Στις παραπάνω περιπτώσεις η Wildlife Explorers δεν φέρει καμία ευθύνη για αποκατάσταση τυχόν ζημίας που προκλήθηκε από αυτές, όμως θα εξαντλήσει κάθε προσπάθεια για να συνδράμει τους συμμετέχοντες με κάθε τρόπο, χωρίς αυτό να στοιχειοθετεί ευθύνη ή υποχρέωση κάλυψης των σχετικών έκτακτων δαπανών, οι οποίες θα πρέπει να καλυφθούν, όπως στις περιπτώσεις της ανωτέρας βίας, από τους ίδιους τους συμμετέχοντες. 

Εύλογα παράπονα κατά τη διάρκεια της εκάστοτε εκδρομής, πρέπει να αναφέρονται αμέσως και επί τόπου στον συνοδό (ή, ελλείψει αυτού, απευθείας στην Wildlife Explorers), και στον παρέχοντα τη συγκεκριμένη υπηρεσία, εγγράφως. Αν το πρόβλημα που επισημάνθηκε δεν κατέστη δυνατόν να λυθεί επί τόπου, μετά την επιστροφή σας από την εκδρομή, θα πρέπει να υποβάλετε εγγράφως στην Wildlife Explorers οποιοδήποτε σχετικό παράπονο μέσα σε προθεσμία [επτά (7) εργάσιμων ημερών], μαζί με οποιαδήποτε έγγραφα ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία διαθέτετε για την αιτιολόγησή του. Μετά την παρέλευση του ως άνω διαστήματος, η Wildlife Explorers δεν έχει υποχρέωση απάντησης σε οποιαδήποτε απαίτηση. Εάν προκύψουν ζημιές λόγω της μη εκτέλεσης ή της πλημμελούς εκτέλεσης παροχών της οργανωμένης εκδρομής, η τυχόν αποζημίωση περιορίζεται σε ό,τι προβλέπουν οι εκάστοτε εφαρμοστέες διατάξεις.

Για να είναι δυνατή η πραγματοποίηση μιας οργανωμένης εκδρομής, απαιτείται ο ελάχιστος αριθμός συμμετεχόντων ανάλογα με τις ανάγκες και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της εκάστοτε οργανωμένης εκδρομής, καθώς και του αντίστοιχου προορισμού. Εφόσον ο αριθμός αυτός δεν συμπληρωθεί εγκαίρως, η Wildlife Explorers διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει τη συγκεκριμένη εκδρομή, οφείλει δε να ενημερώσει τους ενδιαφερόμενους που είχαν δηλώσει συμμετοχή σε αυτό και να τους επιστρέψει τα ποσά που είχαν καταβάλει, χωρίς καμία άλλη υποχρέωση εκ μέρους της.

Η Wildlife Explorers προσφέρει μόνο τις παροχές που αναφέρονται στις περιγραφές του προγράμματος της εκάστοτε οργανωμένης εκδρομής. Τυχόν προαιρετικές παροχές διατίθενται με επιπλέον χρέωση, εφόσον τελικά καταστεί δυνατή η υλοποίησή τους. Η Wildlife Explorers δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη για τις προαιρετικές παροχές, οι οποίες πραγματοποιούνται κυρίως από τοπικούς φορείς.

Μετά την ολοκλήρωση της εκδρομής σας, η Wildlife Explorers θα εκδώσει τα προβλεπόμενα εκ του νόμου φορολογικά παραστατικά, τα οποία θα σας αποστέλλονται στα στοιχεία επικοινωνίας που μας έχετε δηλώσει.

6.  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ – ΕΥΘΥΝΕΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ

Επειδή στις οργανωμένες εκδρομές συμμετέχουν συνήθως και άλλα άτομα, είναι απαραίτητη η ανάλογη κοινωνική συμπεριφορά και η απόλυτη συμμόρφωση των συμμετεχόντων προς το πρόγραμμα της εκδρομής και τις υποδείξεις των συνοδών ή ξεναγών, καθώς και η έγκαιρη προσέλευσή τους στους τόπους συγκέντρωσης για τις διάφορες επιμέρους παροχές του προγράμματος (πτήσεις, μεταφορές, ξεναγήσεις, επιμέρους εκδρομές, γεύματα κτλ.). Αν η καθυστέρηση ή η ασυνέπεια ενός συμμετέχοντος έχει σαν αποτέλεσμα την απώλεια πτήσης, εκδρομής, μετακίνησης ή άλλης τυχόν προσφερόμενης υπηρεσίας, ο συμμετέχων διατηρεί τη δυνατότητα να επανασυνδεθεί με την ομάδα αποκλειστικά με δική του ευθύνη και έξοδα, χωρίς δικαίωμα επιστροφής χρημάτων για την υπηρεσία που έχασε ή και για το σύνολο της εκδρομής, αν δεν καταφέρει την επανασύνδεση. Η Wildlife Explorers θα καταβάλει κάθε εύλογη προσπάθεια για να τον συνδράμει, χωρίς να έχει ή να αναλαμβάνει οιαδήποτε υποχρέωση και ευθύνη.

Στα αεροδρόμια και τα λιμάνια θα πρέπει να βρίσκεστε δύο (2) τουλάχιστον ώρες πριν την αναχώρησή σας. Αν δεν προβλέπεται συνοδός στο ταξίδι, πρέπει να επιβεβαιώνετε επί τόπου τις επόμενες πτήσεις σας με την αεροπορική εταιρεία και να βεβαιώνεστε ποια ώρα και από ποιο αεροδρόμιο και σταθμό (terminal) αναχωρεί η πτήση σας.

Σε περίπτωση που συμμετέχων διακόψει το ταξίδι του με δική του απόφαση και αποχωριστεί από την ομάδα, δεν δικαιούται καμία περαιτέρω υπηρεσία ή αποζημίωση και η ευθύνη και τα έξοδα οποιασδήποτε μετακίνησής του εκτός ομάδας βαρύνουν αποκλειστικά και μόνο τον ίδιο. Κατά τον ίδιο τρόπο, η Wildlife Explorers δεν φέρει καμία ευθύνη για υπηρεσίες της οργανωμένης εκδρομής οι οποίες δεν παρασχέθηκαν στον συμμετέχοντα από δική του αμέλεια ή ευθύνη, λόγω ασθένειάς του ή αιφνίδιου ατυχήματός του ή για άλλο λόγο που αφορά τον ίδιοΣε περίπτωση που ο συμμετέχων κωλύεται να συμμετάσχει στην οργανωμένη εκδρομή στην οποία έχει κρατήσει θέση, μπορεί να εκχωρήσει (ενημερώνοντας εγγράφως προς τούτο την Wildlife Explorers, και εφόσον κάτι τέτοιο είναι εφικτό) την κράτησή του σε άλλο άτομο, το οποίο πληροί τις προϋποθέσεις συμμετοχής στο συγκεκριμένο ταξίδι, το αργότερο επτά (7) ημέρες πριν από την έναρξη της εκδρομής, ενώ  για τις θαλάσσιες μεταφορές η αντίστοιχη προθεσμία είναι δέκα (10) εργάσιμες ημέρες πριν από την αναχώρηση. Ο αντικαταστάτης (εκδοχέας) και ο αρχικός συμμετέχων (εκχωρών) ευθύνονται αλληλέγγυα και εις ολόκληρον έναντι της Wildlife Explorers να καταβάλλουν το τυχόν οφειλόμενο υπόλοιπο του ποσού, καθώς και τα ενδεχόμενα πρόσθετα έξοδα της εκχώρησης αυτής. Διευκρινίζεται ότι η όποια τυχόν αλλαγή θα πρέπει να είναι ακριβώς εντός του ιδίου πλαισίου και θα είναι αποδεκτή εφόσον όλοι οι προσφέροντες υπηρεσίες στην οργανωμένη εκδρομή (εμπορικές εταιρείες, τουριστικά καταλύματα κτλ.) αποδέχονται τις αλλαγές.

Ιδιαίτερα στην περίπτωση των αερομεταφορέων, επισημαίνεται ότι δεν επιτρέπεται η αλλαγή των προσωπικών στοιχείων του επιβάτη, αλλά μόνο η ακύρωση της υπάρχουσας κράτησης και η κράτηση νέας θέσης, εφόσον αυτό κατά περίπτωση είναι δυνατόν και με το ανάλογο κόστος. Η Wildlife Explorers δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση που αυτό δεν καταστεί δυνατό, η δε συνεπαγόμενη υποχρεωτική ακύρωση της κράτησης θα γίνεται σύμφωνα με τους προβλεπόμενους στο παρόν ή από τους προμηθευτές υπηρεσιών όρους ακύρωσης. Στην περίπτωση των αεροπορικών εισιτηρίων τα οποία έχουν εκδοθεί μετ’ επιστροφής ή πολλαπλών διαδρομών δεν είναι πάντοτε εφικτή η χρήση μεμονωμένων σκελών του εισιτηρίου. Ο συμμετέχων θα πρέπει να επικοινωνήσει άμεσα με τον ταξιδιωτικό οργανισμό, ώστε να ενημερωθεί για την πολιτική που εφαρμόζει η κάθε αεροπορική εταιρεία.

Εάν το ταξίδι διακοπεί, λόγω καραντίνας ή τυχόν νοσηλείας του συμμετέχοντα ή για οποιοδήποτε περαιτέρω προληπτικό λόγο δημόσιας υγείας είτε της χώρας προορισμού είτε οποιασδήποτε ενδιάμεσης χώρας, η Wildlife Explorers δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη έναντι του συμμετέχοντος για τη μη παροχή μέρους ή του συνόλου των συμφωνηθέντων υπηρεσιών, μη έχοντας υποχρέωση για οποιουδήποτε είδους αποζημίωση ή αντικατάσταση μη παρασχεθείσας υπηρεσίας σε μεταγενέστερο χρόνο.

Οι συμμετέχοντες είναι υπεύθυνοι για τις πράξεις των ανήλικων τέκνων που συνοδεύουν και οφείλουν να τα εποπτεύουν ανελλιπώς καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδρομής για την ασφάλεια και τη συμπεριφορά τους.

7.  ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ, ΠΛΟΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΜΕΣΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

Όλες οι πληροφορίες, που αφορούν στη κατηγοριοποίηση ή την κατάταξη των ξενοδοχείων και των τουριστικών καταλυμάτων που αναφέρονται στα προγράμματα των οργανωμένων εκδρομών μας, είναι σύμφωνες με την ισχύουσα νομοθεσία του κάθε κράτους για την τουριστική κατάταξη των ξενοδοχείων και καταλυμάτων, η οποία ενδέχεται να διαφέρει από χώρα σε χώρα. Τα δωμάτια των περισσότερων ξενοδοχείων και καταλυμάτων φιλοξενούν δύο κρεβάτια ή ένα ημίδιπλο. Τα τρίκλινα δωμάτια είναι, στην ουσία, δίκλινα με επιπλέον κρεβάτι. Συνήθως δεν είναι ιδιαίτερα άνετα και το επιπλέον κρεβάτι μπορεί να είναι μικρότερο από τα κανονικά ή καναπές ή πτυσσόμενο. Τα δωμάτια παραδίδονται από το ξενοδοχείο ή κατάλυμα συνήθως μεταξύ 14:00΄-16:00΄ και είναι στη διάθεση των ενοίκων ως τις 10.00΄-12.00΄ της ημέρας αναχώρησης (ανάλογα με το κράτος και την πολιτική του κάθε ξενοδοχείου). Σε περίπτωση που επιθυμείτε να μπείτε νωρίτερα στο δωμάτιο ή να αναχωρήσετε αργότερα, θα πρέπει να καταβάλετε τη σχετική επιβάρυνση (εφόσον υπάρχει ανάλογη διαθεσιμότητα). Αν, λόγω απρόβλεπτων δυσχερειών, η Wildlife Explorers αναγκαστεί να αλλάξει ξενοδοχείο ή κατάλυμα με άλλο ίδιας ή ανώτερης κατηγορίας, η Wildlife Explorers δεν υποχρεούται άλλης αποζημίωσης προς τους συμμετέχοντες.

Σε περίπτωση καθυστερημένης άφιξης στο ξενοδοχείο ή κατάλυμα, μετά την ημέρα ή την ώρα της προγραμματισμένης άφιξης του συμμετέχοντος, και εφόσον αυτός δεν έχει ενημερώσει εγκαίρως σχετικά το ξενοδοχείο ή κατάλυμα, αυτό έχει δικαίωμα να ακυρώσει την κράτηση και να διαθέσει το δωμάτιο για όλη την περίοδο της κράτησης, εάν τού ζητηθεί.

Στην περίπτωση υπεράριθμων κρατήσεων, η Wildlife Explorers θα προσπαθήσει να αντικαταστήσει το δωμάτιο με άλλο δωμάτιο ξενοδοχείου ή καταλύματος ίδιας κατηγορίας ή αν αυτό δεν καταστεί εφικτό με δωμάτιο ξενοδοχείου ή καταλύματος χαμηλότερης κατηγορίας και θα επιστρέψει στον συμμετέχοντα τη διαφορά που προέκυψε, χωρίς η Wildlife Explorers να φέρει ουδεμία περαιτέρω ευθύνη ή υποχρέωση.

Οι αεροπορικές εταιρείες, βάσει της πολιτικής τους, ορισμένες φορές δύνανται να ναυλώνουν για δικές τους πτήσεις αεροπλάνα άλλης αεροπορικής εταιρείας. Η περίπτωση αυτή δεν αποτελεί λόγο ακύρωσης του ταξιδιού από τον συμμετέχοντα ή διεκδίκηση τυχόν αποζημίωσης.

Συνιστούμε να μην αφήνετε εκτεθειμένα και να επιτηρείτε συνεχώς όλα τα προσωπικά σας είδη (π.χ. κινητά τηλέφωνα κτλ.) σε οποιονδήποτε χώρο (ξενοδοχείο, πλοίο, αεροπλάνο κτλ.). Ειδικότερα στα ξενοδοχεία και καταλύματα, είναι διεθνής πρακτική να μην αναλαμβάνουν ευθύνη για χρήματα ή τιμαλφή που αφήνει κανείς στο δωμάτιο. Για τέτοιες περιπτώσεις συχνά υπάρχουν μικρά χρηματοκιβώτια.

8. ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΑ, ΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΕΙΣΟΔΟΥ & ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΤΥΠΩΣΕΙΣ

Το διαβατήριο θα πρέπει να ισχύει για όσο χρόνο μετά την προγραμματισμένη ημερομηνία επιστροφής καθορίζεται  από τις χώρες προορισμού. Οι χώρες της ζώνης Schengen δέχονται και τις νέου τύπου, με λατινικούς χαρακτήρες, αστυνομικές ταυτότητες.

Η Wildlife Explorers παρέχει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες, όσον αφορά στα ταξιδιωτικά και άλλα έγγραφα που απαιτούνται για Έλληνες υπηκόους, για κάθε ταξίδι και προορισμό και την έκδοση ή/και θεώρησή τους, αλλά (ακόμη και αν παράσχει κάποια βοήθεια στη σχετική διαδικασία) επ’ ουδενί ευθύνεται για τυχόν μη έκδοση ή μη θεώρηση αυτών από τις αρμόδιες αρχές, στις οποίες πρέπει να απευθυνθεί ο συμμετέχων, όπως επίσης δεν ευθύνεται σε περίπτωση που η ισχύς της βίζας είναι μικρότερη από τη διάρκεια της οργανωμένης εκδρομής (ήτοι δεν συμπίπτουν οι ημερομηνίες) ή σε περίπτωση που ζευγάρι συμμετεχόντων έχουν διαφορετική υπηκοότητα μεταξύ τους, εκτός ζώνης Schengen. Ειδικά οι υπήκοοι άλλων χωρών, που είναι κάτοχοι ξένων διαβατηρίων, πρέπει να ενημερώνουν σχετικά τη Wildlife Explorers και να απευθύνονται οι ίδιοι στις προξενικές αρχές της χώρας τους, καθώς και των χωρών που θα επισκεφθούν, προκειμένου να ελέγχουν αν χρειάζονται θεώρηση εισόδου (βίζα) ή οποιαδήποτε άλλα έγγραφα για τις χώρες που θα διέλθουν ή στις οποίες θα ταξιδέψουν, καθώς και για την επανείσοδό τους στην Ελλάδα ή στη χώρα απ’ όπου ξεκίνησαν. Τυχόν μη εξασφάλιση της έγκαιρης έκδοσης ή θεώρησης των ταξιδιωτικών σας εγγράφων δεν δικαιολογεί την ακύρωση της συμμετοχής σας χωρίς χρέωση ακυρωτικών τελών. Κάθε συμμετέχων είναι υπεύθυνος για την ισχύ και εγκυρότητα, την εξασφάλιση και τη φύλαξη των ταξιδιωτικών εγγράφων του που απαιτούνται για το ταξίδι του. Ο συμμετέχων έχει την ευθύνη της φύλαξης των εισιτηρίων και εν γένει όλων των ταξιδιωτικών εγγράφων καθ’ όλη τη διάρκεια του ταξιδιού.

O γονέας ή κηδεμόνας που συνοδεύει μόνος ανήλικο τέκνο, οφείλει να φέρει μαζί του επικυρωμένη εξουσιοδότηση στην Αγγλική γλώσσα, από τον έτερο γονέα ή κηδεμόνα, ο οποίος δεν ταξιδεύει, εφόσον υπάρχει. Ανάλογη διαδικασία ακολουθείται και σε περίπτωσή κατά την οποία ο ανήλικος δεν συνοδεύεται από κανένα γονέα/κηδεμόνα, οπότε απαιτείται επικυρωμένη εξουσιοδότηση από όλους τους γονείς ή κηδεμόνες. Σε κάθε περίπτωση, η Wildlife Explorers δεν φέρει οιαδήποτε ευθύνη αν οι τοπικές αρχές δεν δεχτούν την είσοδο αυτών στη χώρα τους ή ο αερομεταφορέας δεν επιτρέψει την είσοδο τους εντός της πτήσης

Ο συμμετέχων υποχρεούται να συμμορφώνεται προς τις εθνικές διατάξεις και κανονισμούς καθώς και τις υποδείξεις των εθνικών αρχών. Η Wildlife Explorers δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση κατά την οποία ο συμμετέχων αντιμετωπίσει ποινική δίωξη, κληθεί να παρασταθεί ενώπιον αρχής, συλληφθεί από τις τοπικές αρχές κτλ.

Η Wildlife Explorers παρέχει όλες τις πληροφορίες για τυχόν απαραίτητους εμβολιασμούς ή άλλες φαρμακευτικές προφυλάξεις για τις περιοχές τροπικών ή άλλων επιδημιών. Λόγω της εμπιστευτικότητας των ιατρικών προσωπικών δεδομένων (ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα) την ευθύνη να απευθυνθεί σχετικά στις αρμόδιες υγειονομικές αρχές έχει ο μόνον ο ίδιος ο συμμετέχων. Ο συμμετέχων υποχρεούται να ενημερωθεί εγκαίρως από τα κατά τόπους υγειονομικά γραφεία για τους υγειονομικούς κανονισμούς εκάστης χώρας, καθώς και για τα εμβόλια ή τα φάρμακα τα οποία πρέπει ενδεχομένως να προμηθευτεί. Οι συμμετέχοντες που αντιμετωπίζουν προβλήματα υγείας θα πρέπει λαμβάνουν τη σύμφωνη γνώμη του γιατρού τους για να ταξιδέψουν, προσκομίζοντας ιατρική βεβαίωση ή υπεύθυνη δήλωση ότι μπορεί να ταξιδέψει ακίνδυνα. Η Wildlife Explorers δεν φέρει απολύτως καμία ευθύνη για ασθένεια, τραυματισμό, απώλεια ζωής, ατύχημα ή άλλο έκτακτο περιστατικό υγείας κατά τη διάρκεια του ταξιδιού. Σε περίπτωση επέλευσης ενός ανάλογου συμβάντος, η Wildlife Explorers κατά το μέτρο του δυνατού θα προσπαθήσει να συνδράμει τον παθόντα, δεν υπέχει όμως υποχρέωση κάλυψης κανενός απολύτως σχετικού εξόδου και αλλαγής του προγράμματος της εκδρομής, το οποίο, εφόσον είναι εφικτό, θα συνεχιστεί ομαλά.

9. ΑΠΟΣΚΕΥΕΣ

Οι αποσκευές μεταφέρονται με ευθύνη  και φροντίδα των κατόχων τους, ανεξάρτητα της ύπαρξης ή όχι συνοδείας εκπροσώπων της Wildlife Explorers. Σε περίπτωση φθοράς ή απώλειας, ισχύουν οι αντίστοιχες διεθνείς συνθήκες για κάθε μεταφορικό μέσον και για τα ξενοδοχεία και η ευθύνη στην περίπτωση αυτή, περιορίζεται στα προβλεπόμενα από τις συνθήκες αυτές. Η Wildlife Explorers δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο των αποσκευών.

Στα αεροπορικά ταξίδια, επιτρέπεται μόνο 1 αποσκευή ανά επιβάτη, με μέγιστο συνήθως βάρος περί τα 20 κιλά. Σε περίπτωση που προκύψουν επιπλέον έξοδα, λόγω μεγαλύτερου βάρους αποσκευών από το επιτρεπόμενο, αυτά βαρύνουν αποκλειστικά και μόνο τον συμμετέχοντα και καταβάλλονται επί τόπου στο αεροδρόμιο. Σημειώνεται επίσης ότι οι αεροπορικές εταιρείες συνήθως επιτρέπουν στην καμπίνα των επιβατών μόνο μία χειραποσκευή μικρών διαστάσεων (περίπου 50x40x25). Ο συμμετέχων είναι υποχρεωμένος να συμμορφώνεται προς τις υποδείξεις, τους κανονισμούς και την εν γένει πολιτική της αεροπορικής εταιρίας στο θέμα των υπέρβαρων αποσκευών για το οποίο αποκλειστικά υπεύθυνη είναι η εκάστοτε αεροπορική εταιρία και ως εκ τούτου η Wildlife Explorers δεν φέρει απολύτως καμία ευθύνη επί αυτού. Σε περίπτωση δε φθοράς ή απώλειας, ισχύει ο Κανονισμός της IATA.

10.  ΑΚΥΡΩΣΕΙΣ

Ακυρώσεις συμμετοχής από την πλευρά του συμμετέχοντος γίνονται μόνο εγγράφως προς την Wildlife Explorers και, ανεξάρτητα από την ημερομηνία της κράτησης (και εφόσον δεν είναι δυνατή η εκχώρηση της κράτησής του σε άλλο άτομο με τις προϋπόθεσης που αναφέρονται  στο Άρθρο 6 των Γενικών όρων συμμετοχής), υπόκεινται στα παρακάτω ακυρωτικά τέλη κατ’ άτομο, ανάλογα με τη χρονική στιγμή κατά την οποία γίνεται η ακύρωση, ενώ είναι ανεξάρτητα από το αν έχουν ήδη καταβληθεί τα αντίστοιχα ποσά από τους ταξιδιώτες ή όχι:

Για ταξίδια σε Ελλάδα και εξωτερικό (και εφόσον δεν υφίσταται διαφορετική ακυρωτική πολιτική από τον μεταφορέα ή το ξενοδοχείο), εκτός των “μακρινών” ταξιδιών και ταξιδιών στη Ρωσική Ομοσπονδία:

  • Έως και 45 ημέρες πριν από την αναχώρηση: 50 € για ταξίδια στην Ελλάδα και 150 € για ταξίδια στο εξωτερικό, κατ’ άτομο, για διαχειριστικά έξοδα.
  • Από 44 έως και 30 ημέρες πριν από την αναχώρηση: 40% της συνολικής αξίας του ταξιδιού.
  • Από 29 έως και 14 ημέρες πριν από την αναχώρηση: 75% της συνολικής αξίας του ταξιδιού.
  • Από 13 ημέρες πριν την αναχώρηση μέχρι και την αναχώρηση (non show – μη εμφάνιση): 100% της συνολικής αξίας του ταξιδιού.

Για τα ατομικά / μεμονωμένα ταξίδια ισχύουν διαφορετικοί όροι ακυρώσεων σύμφωνα με τους όρους του κάθε ναύλου των αεροπορικών εταιριών καθώς και την πολιτική για θέματα ακυρώσεων του εκάστοτε ξενοδοχείου ή καταλύματος.

Σε περιπτώσεις μη επιστρέψιμων ναύλων (εντός ή εκτός Ελλάδος), τα ακυρωτικά φθάνουν ακόμη και το 100%, όπως καθορίζεται από την αεροπορική ή ακτοπλοϊκή εταιρεία και αναφέρεται στο πρόγραμμα της εκδρομής ή την προσφορά.

Για τα χαρακτηριζόμενα από τα σχετικά προγράμματα της Wildlife Explorers ως “μακρινά” ταξίδια καθώς και για ταξίδια στη Ρωσική Ομοσπονδία, τα ακυρωτικά τέλη έχουν ως εξής:

  • Έως 2 μήνες πριν από την αναχώρηση, το σύνολο της προκαταβολής (40% της συνολικής αξίας του ταξιδιού) για διαχειριστικά έξοδα.
  • Έως 30 ημέρες πριν από την αναχώρηση, το 50% της συνολικής αξίας του ταξιδιού.
  • Από29 ημέρες πριν την αναχώρηση μέχρι και την αναχώρηση (non show – μη εμφάνιση) το 100% της συνολικής αξίας του ταξιδιού.

Τα παραπάνω ισχύουν ακόμη και στην περίπτωση κατά την οποία ο συμμετέχων δεν συμμετέχει σε όλες τις εκδηλώσεις του προγράμματος ή/και χρησιμοποιεί δικό του μεταφορικό μέσο (και εφόσον δεν υφίσταται διαφορετική ακυρωτική πολιτική από τον μεταφορέα ή το ξενοδοχείο ή κατάλυμα).

Για αναχωρήσεις σε εορταστικές περιόδους, περιόδους εκθέσεων αθλητικών ή καλλιτεχνικών γεγονότων, κρουαζιέρες ή ταξίδια που πραγματοποιούνται με ειδικά ναυλωμένες πτήσεις ή πλοία, οι παραπάνω αναφερόμενες χρονικές περίοδοι ακύρωσης πιθανόν να είναι μεγαλύτερες και τα ποσοστά παρακρατήσεων υψηλότερα, όπως αναφέρεται ρητά στο πρόγραμμα της συγκεκριμένης εκδρομής.

Οι χρεώσεις γίνονται ανεξάρτητα από τον χρόνο της εγγραφής ή από το αν έχουν ήδη καταβληθεί τα αντίστοιχα ποσά από τους συμμετέχοντες ή όχι. Σε περίπτωση που αυτά δεν έχουν καταβληθεί, τα αντίστοιχα ποσά οφείλονται στην Wildlife Explorers ως ακυρωτικά τέλη. Στην περίπτωση που ένα από τα δύο άτομα που έχουν επιλέξει να διαμείνουν ή διαμένουν σε δίκλινο δωμάτιο ακυρώσει τη συμμετοχή του, θα καταβάλει τα ανάλογα ακυρωτικά τέλη. Εφ’ όσον τα παραπάνω ακυρωτικά τέλη δεν ισούνται με το 100% της συνολικής αξίας της εκδρομής, το άτομο που θα ταξιδέψει τελικά, θα πληρώσει και τη διαφορά του δωματίου του, καθώς θα διαμείνει αναγκαστικά σε μονόκλινο.

Σε περίπτωση ματαίωσης του ταξιδιού εκ μέρους της Wildlife Explorers και εφόσον ο χρόνος πραγματοποίησης της κράτησης το επιτρέπει, ακολουθούνται οι εξής προθεσμίες ενημέρωσης του συμμετέχοντος:

  • 20 ημέρες πριν την ημερομηνία αναχώρησης, όταν το ταξίδι διαρκεί πάνω από 6 ημέρες,
  • 7 ημέρες πριν την ημερομηνία αναχώρησης, όταν το ταξίδι διαρκεί μεταξύ δύο και έξι ημερών,
  • 48 ώρες πριν από την ημερομηνία αναχώρησης, όταν το ταξίδι διαρκεί λιγότερο από δύο ημέρες.

11.  ΡΥΘΜΙΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Φροντίζουμε να είμαστε εναρμονισμένοι με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία, τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο ως προς την ορθή χρήση των προσωπικών δεδομένων.

Η Wildlife Explorers και ο συμμετέχων δεσμεύονται να επιλύσουν με καλή πίστη κάθε διαφορά που μπορεί να προκύψει κατά την εκτέλεση της σύμβασης του οργανωμένου ταξιδιού.  

Αν η φιλική επίλυση της διαφοράς δεν καταστεί δυνατή, αρμόδια είναι τα Δικαστήρια της Αθήνας και εφαρμοστέο το ελληνικό δίκαιο.